لینک دانلود<بررسی میدان الکترو مغناطیسی تولید شده توسط خطوط فشارقوی با استفاده از نرم افزار Comsol Multiphysics>

اجزا,قالب بندی,ولتاژ بالا,خطوط انتقال قدرت,میدان الکترومغناطیسی,روش عناصر محدود,سازگاری الکترومغناطیسی, فرکانس پایین,نرم افزار Comsol Multiphysics,مقاله شبیه سازی کامسول,شبیه سازی نرم افزار کامسول,دانلود رایگان شبیه سازی Comsol بررسی میدان الکترو مغناطیسی تولید شده توسط خطوط فشارقوی با استفاده از نرم افزار Comsol Multiphysics در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی میدان الکترو مغناطیسی تولید شده توسط خطوط فشارقوی با استفاده از نرم افزار Comsol Multiphysics. را دنبال می کنید .

چکیده مقاله:برق فرکانس پایین و میدان مغناطیسی بر سلامت انسان تاثیر مضر دارد. این مقاله با استفاده از نرم افزار Comsol Multiphysics به محاسبه میدان های الکترومغناطیسی تولید شده در مجاورت خطوط انتقال فشارقوی می پردازد. نتایج ارائه شده در این مقاله، اثر بخشی مناسب ماژول الکترواستاتیکی و الکترومغناطیسی نرم افزار Comsol Multiphysicsرا در محاسبه میدان های الکترومغناطیسی سطوح نزدیک خطوط انتقال قدرت را نشان می دهد. حوزه نتایج، با دستورالعمل های کمیسیون بین المللی حوزه پرتوهای غیر یونیزان حفاظتی (ICNIRP) مقایسه شده اند.
همراه با فایل شبیه سازی نرم افزار Comsol Multiphysics

فهرست:چکیده
1- مقدمه
2- مشخصات سیستم مورد مطالعه
3- مدل سازی الکتریکی و میدان مغناطیسی
4- نتایج
الف- رفتار میدان الکتریکی
ب- رفتار میدان مغناطیسی
5- بحث و نتیجه گیری
منابع