لینک دانلود<بررسی استفاده از پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم>

نوسانات,فرکانس,سیستم های قدرت تک ماشینه بررسی استفاده از پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی استفاده از پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم. را دنبال می کنید .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده

فصل اول – مقدمه

1-1- پیشگفتار......................... 4

1-2- رئوس مطالب ...................... 7

1-3- تاریخچه ......................... 9

فصل دوم : پایداری دینامیكی سیستم های قدرت

2-1- پایداری دینامیكی سیستم های قدرت.. 16

2-2- نوسانات با فركانس كم در سیستم های قدرت 17

2-3- مدلسازی سیستمهای قدرت تك ماشینه . 18

2-4- طراحی پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) 23

2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه.... 27

فصل سوم: كنترل مقاوم

3-1-كنترل مقاوم ...................... 30

3-2- مسئله كنترل مقاوم................ 31

3-2-1- مدل سیستم...................... 31

3-2-2- عدم قطعیت در مدلسازی........... 32

3-3- تاریخچه كنترل مقاوم.............. 37

3-3-1- سیر پیشرفت تئوری............... 37

3-3-2- معرفی شاخه های كنترل مقاوم..... 39

3-4- طراحی كنترل كننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال ................................... 45

3-4-1- بیان مسئله..................... 45

3-4-2- تعاریف و مقدمات................ 46

3-4-4-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یك مسئله Nevanlinna–Pick ...................................... 50

3-4-5- طراحی كنترل كننده.............. 53

3-5- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای 55

3-5-1- مقدمه و تعاریف لازم.................... 55

2-5-3- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای 59

3-5-3- طراحی پایدار كننده های مقاوم مرتبه بالا 64

فصل چهارم : طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

4-1- طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت 67

4-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 69

برای سیستم های قدرت تک ماشینه ........ 69

4-2-1- مدل سیستم...................... 69

4-2-2- طرح یک مثال.................... 71

4-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 73

4-2-2- بررسی نتایج.................... 77

4-2-5- نقدی بر مقاله.................. 78

4-3- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه 83

4-3-1- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه 83

4-3-2- مشخصات یک سیستم چند ماشینه..... 86

4-3-3-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت 90

4-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله........ 93

4-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه ............................... 95

4-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی 95

4-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای...................................... 101

4-4-3-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی...................................... 105

4-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم 106

4-4-5- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم 110

4-5- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (2)......................... 110

4-5-1- جمع بندی مطالب................. 110

4-5-2-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار.............................. 111

4-5-3- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید...................................... 113

4-5-4- نتیجه گیری..................... 115

فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

5-1- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله 121

5-2- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS ها ...................................... 122

5-2-1- تداخل PSS‌ها ................... 122

5-2-2- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یك سیستم قدرت سه ماشینه ...................................... 124

5-2-3- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه كار در هماهنگ ......................................... 126

انتخاب مجموعه مدلهای طراحی ........... 127

5-2-4-‌مقایسه‌عملكرد دو نوع پایدار كننده به كمك شبیه سازی كامپیوتری............................. 130

5-3- طراحی كنترل كننده های بهینه ( فیدبك حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت ......... 132

5-3-1) طراحی كننده فیدبك حالت بهینه . 132

تنظیم كننده های خطی ................. 133

5-3-2-كاربرد كنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه............................ 134

5-3-3-طراحی كنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم ...................................... 136

5-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله ...... 140

فصل ششم : بیان نتایج

6-1- بیان نتایج ...................... 144

6-2- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر....... 147

مراجع................................. 148

ضمیمه الف – معادلات دینامیكی ماشین سنكرون 154

ضمیمه ب – ضرایب K1 تا K6 .............. 156

ضمیمه پ – برنامه ریزی غیر خطی......... 158

چكیده :

توسعه شبكه های قدرت نوسانات خود به خودی با فركانس كم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً كوچك و ناگهانی در شبكه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه كار و مقادیر پارامترهای سیستم ممكن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم، در اغلب شبكه های قدرت پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) به كار گرفته می شود.

این پایدار كننده ها بر اساس مدل تك ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یك نقطه كار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممكن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه كار شبكه، پایداری سیستم در نقطه كار جدید تهدید شود.

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی كه پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه كار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تك ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی كنترل كننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یك روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار كننده مقاوم به مسئله پایدار كردن
مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط كار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یك مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام كارایی روش فوق در طراحی پایدار كننده های مقاوم برای یك سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش كلاسیك به اثبات می رسد.

فصل اول

1-1- پیشگفتار:

افزایش روز افزون مصرف انرژی الكتریكی، توسعه سیستم های قدرت را بدنبال داشته است بطوریكه امروزه برخی از سیستم های قدرت در جغرافیایی به وسعت یك قاره گسترده شده اند. به موازات این توسعه كه با مزایای متعددی همراه است، در شاخه دینامیك سیستم های قدرت نیز مانند سایر شاخه ها مسائل جدیدی مطرح شده است. از جمله این مسائل می توان به پدیده نوسانات با فركانس كم، تشدید زیر سنكرون (SSR)، و سقوط ولتاژ اشاره كرد.

پدیده نوسانات با فركانس كم در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بحث پایداری دینامیكی سیستم های قدرت مورد توجه قرار می گیرد. بروز
اغتشاش های مختلف در شبكه، انحراف سیستم از نقطه تعادل پایدار را به دنبال دارد، در چنین وضعیتی به شرط اینكه سنكرونیزم شبكه از دست نرود، سیستم با نوسانات فركانس كم به نقطه تعادل جدید نزدیك می شود. هنگامی كه یك ژنراتور به تنهایی كار می كند، نوسانات با فركانس كم به دلیل میرایی ذاتی به شكل نسبتاً قابل قبولی میرا می شوند. اما كاربرد برخی از المان ها مانند تحریك كننده های سریع، با اثر دینامیك قسمت های مختلف شبكه ممكن است باعث تزریق میرایی منفی به شبكه شود، به طوریكه نوسانات فركانس كم شبكه به شكل مطلوبی میرا نشده و یا حتی از میرایی منفی برخوردار شوند. بدیهی است افزایش میرایی مودهای الكترومكانیكی سیستم در چنین وضعیتی می تواند به عنوان یك راه حل مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) بر اساس مدل تك ماشین – شین بینهایت طراحی شده و در محدوده وسیعی به كار گرفته می شوند. از دید تئوری كنترل، پایدار كننده های فوق در واقع یك كنترل كننده كلاسیك با تقدیم فاز[1] می باشد كه بر اساس مدل خطی سیستم در یك نقطه كار مشخص طراحی می شوند.

همراه با پیشرفت های چشمگیری در تئوری سیستم ها و كنترل، روش های جدید برای طراحی پایدار كننده های سیستم قدرت ارائه شده است، كه به عنوان نمونه می توان به كنترل كنده های طرح شده بر اساس تئوری های كنترل تطبیقی، كنترل مقاوم، شبكه های عصبی مصنوعی و كنترل فازی اشاره كرد [5-1]. در همه این روش ها سعی بر اینست كه نقایص موجود در طراحی كلاسیك مرتفع شده به طوریكه كنترل كننده به شكل موثرتری بر پایداری سیستم و بهبود میرایی نوسانات اثر گذارد.

روش های كنترل مقاوم، كه در این پایان نامه مورد توجه است به شكل جدی از اوایل دهه هشتاد (1980) مطرح شد و خود به شاخه های متعددی تقسیم می شود. قبل از هر توضیحی درباره كنترل مقاوم نخست به بیان مفهوم عدم قطعیت در مدل
می پردازیم. در كنترل كلاسیك طراحی بر اساس مدل مشخصی از سیستم صورت
می گیرد. مدل سیستم تنها یك تقریب از دینامیك های واقعی سیستم است. حذف دینامیك های سریع به منظور ساده سازی، تغییر مقادیر پارامترهای مدل به دلایل مختلف از منابع ایجاد عدم قطعیت در مدل سیستم ها می باشد. بنابراین بدلیل وجود چنین عدم قطعیت هایی در مدلسازی ، اهداف مورد نظر طراح ممكن است توسط كنترل كننده های طرح شده بر اساس مدل تحقق نیابند.

به منظور رفع این مشكل در كنترل مقاوم بر اینستكه عدم قطعیت های حائز اهمیت موجود در مدل، در طراحی كنترل كننده لحاظ شوند. معمولاً مدلسازی عدم قطعیت در اكثر شاخه های كنترل مقاوم خانواده ای از سیستم ها را بوجود می آورد، حال كنترل كننده مقاوم بایستی چنان طرح شود كه برای هر یك از اعضاء این خانواده اهداف مورد نظر در طراحی برآورده شود.

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی كه پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه كار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترها بر پایداری
سیستم های قدرت تك ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی كنترل كننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یك روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار كننده مقاوم به مسئله پاردار كردن مجموعه ای از مدل های سیستم در نقاط كار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یك مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام كارایی روش فوق در طراحی پایدار كننده های مقاوم برای یك سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش كلاسیك به اثبات می رسد.

1-2- رئوس مطالب :

بخش بعدی این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی پایدار
كننده های مقاوم سیستم های قدرت اختصاص داده شده است.

در فصل دوم نخست به بیان مفاهیم اساسی در پایداری دینامیكی، و تشریح پدیده نوسانات با فركانس كم در سیستم های قدرت پرداخته می شود. مدلسازی سیستم تك ماشینه به منظور مطالعه پدیده نوسانات با فركانس كم، و روش طراحی PSS به كمك این مدل در قسمت های بعدی این فصل صورت می گیرد. در بخش آخر فصل نیز مدلسازی سیستم های قدرت چند ماشینه و نكات مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل سوم ابتدا صورت مسئله كنترل مقاوم به طور كامل تشریح می شود. سپس به تاریخچه كنترل مقاوم و سیر پیشرفت برخی از شاخه ای آن پرداخته می شود. در پایان فصل طی دو بخش جداگانه به توضیح روش های - Pick Nevanlinna و Kharitonov كه در ادامه مورد استفاده قرار می گیرند، می پردازیم.

طراحی كنترل كننده مقاوم با استفاده از روش - Pick Kharitonov برای سیستم قدرت تكماشینه و نقد و بررسی یك مقاله در این زمینه در ابتدای فصل چهارم (بخش (4-2)) صورت می گیرد. در بخش (4-3) پس از بدست آوردن معادلات فضای حالت برای سیستم های قدرت چند ماشینه، به بررسی پایداری دینامیكی یك سیستم سه ماشینه در نقاط كار مختلف و طراحی PSS در یك نقطه كار ناپایدار می پردازیم. در بخش (4-4) اثر تغییر پارامترها بر پایداری این سیستم مطالعه شده و روش Kharitonov جهت طراحی پایدار كننده های مقاوم مورد استفاده قرار می گیرد. در بخش (4-5) به ارائه یك روش جدید كه با الهام از روش Kharitonov شكل گرفته است، می پردازیم. سپس این روش به منظور طراحی یك كنترل كننده مقاوم كه در محدوده وسیعی از تغییر شرایط نقطه كار پایداری سیستم را تضمین می كند، به كار گرفته می شود.

در فصل پنجم ابتدا روش فوق در حل مسئله تداخل PSS ها مورد استفاده قرار
می گیرد. سپس به طراحی كنترل كننده های فیدبك حالت بهینه بر اساس مجموعه ای از مدلهای سیستم، و پاره ای نكات در این زمینه می پردازیم.

فصل ششم نیز به یك جمع بندی كلی از پایان نامه و بیان نتایج اختصاص داده شده است.

1-3- تاریخچه

بررسی همه كارهای انجام شده در جهت بهبود پایداری دینامیكی سیستم های قدرت حتی به صورت مختصر، به دلیل مطالعات و تحقیقات متعددی كه در این زمینه صورت گرفته است، گزارش مفصلی را طلب می كند.در این زیر بخش ضمن اشاره مختصر به شاخه های مهم تحقیق، كارهای انجام شده بر اساس شاخه كنترل مقاوم را مرور خواهیم كرد.

با بروز نا پایداری دینامیكی در سیستم های قدرت تحقیقات گسترده ای در این زمینه آغاز شد. مفاهیم اساسی پایداری دینامیكی برای ژنراتور سنكرون متصل به شین بینهایت، اولین بار توسط Demello و Concordia به شیوه ای زیبا در سال 1969 بیان شد [6]. در این مقاله با معرفی مفاهیم گشتاورهای سنكرون كننده و میرا كننده اثر پارامترهای مختلف سیستم و شرایط نقطه كار بر پایداری دینامیكی ماشین سنكرون تشریح شده، و بدنبال آن با استفاده از تئوری جبران فاز به طراحی PSS پرداخته شد. به دلیل اهمیت این مطالب در فصل دوم، به طور مفصل به بررسی پایداری دینامیكی سیستم های قدرت خواهیم پرداخت.

در مرجع [7] اثر دینامیك ماشین های سنكرون یك سیستم قدرت چند ماشینه بر پایداری دینامیكی ماشین i ام این شبكه بررسی شده است. حاصل این مطالعه چند توصیه مفید در طراحی PSS برای ماشین های سنكرون در سیستم های چند ماشینه می باشد.

همچنین از آنجایی كه پایدار كننده های سیستم قدرت بر اساس مدل تك ماشین – شین بینهایت طراحی می شود، هماهنگ سازی این پایدار كننده ها در سیستم های قدرت چند ماشینه اجتناب ناپذیر است. بدین منظور روش های مختلفی (مانند
روش های طراحی ترتیبی و افزایش پهنای باند PSS‌ها) در جهت هماهنگ سازی PSS ها ارائه شده است. [13-8] .

از دیگر مسائل مورد مطالعه در زمینه پایداری دینامیكی سیستم های قدرت، تعیین بهترین محل برای نصب PSS در شبكه های بزرگ به منظور بهبود میرایی یك مود خاص شبكه می باشد. این موضوع كه هم اكنون نیز در رأس تحقیقات قرار دارد در مراجع [8 و 14] مورد بررسی قرار گرفته است .

همگام با توسعه تئوری های كنترل روش های پایدار سازی سیستم های قدرت نیز بهبود یافت. از اوائل دهه 1970 كاربرد كنترل بهینه در بهبود پایداری دینامیكی به طور چشمگیری افزایش یافت. در مرجع [1] روش طراحی پایدار كننده با استفاده از تئوری كنترل بهینه به سیستم های قدرت چند ماشینه می باشد.

اگر چه استفاده از روش های كنترل بهینه[2] مورد استقبال فراوان محققان دانشگاهی قرار گرفت و مقالات متعددی در جهت توسعه این روشها در پایدار سازی سیستم های قدرت انتشار یافت، اما هرگز به شكل جدی در صنعت برق مطرح نشد. گذشته از مشكلات اجرایی استفاده از روش های كنترل بهینه در عمل، نقص اصلی این روش ها بی توجهی به مسئله عدم قطعیت های[3] مختلف موجود در مدل سیستم می باشد [18]. تغییر پارامترهای سیستم، صرفنظر از دینامیك های سریع و دینامیك های مدل نشده فركانس بالا در مدلسازی ، از مهمترین منابع ایجاد عدم قطعیت در مدل سیستم ها
می باشد. چشم پوشی از عدم قطعیت های مختلف موجود در مدل ممكن است، نتایج گمراه كننده ای را به دنبال داشته باشد، به طوریكه اهداف مورد نظر در كنترل با به كارگیری كنترل كننده طرح شده بر اساس مدل سیستم، در سیستم واقعی تحقق نیابد.

در ادامه این زیر بخش كارهای انجام شده در جهت بهبود پایداری سیستم های قدرت كه بر مبنای تئوری كنترل مقاوم شكل گرفته است را توضیح می دهیم.

بررسی استحكام پایداری[4] با استفاده از مفاهیم مقادیر تكین[5] ماتریس ها (كه عمدتاً بر قضیه Nyquist تعمیم یافته استوارند) به منظور تحلیل پایداری دینامیكی سیستم های قدرت، اولین بار در سال 1984 به كار رفت [19]. Chan و Athans در این مقاله ابتدا با استفاده از گشتاورهای سنكروه كننده و میرا كننده یك مدل ماتریس تابع انتقال (s) G برای سیستم قدرت ارائه كردند. سپس با مدلسازی عدم قطعیت های ناشی از دینامیك های مدل نشده مودهای پیچشی شافت ژنراتور، تغییر مقادیر گشتاورهای سنكرون كننده و میرا كننده بدلیل تغییر شرایط نقطه كار، و تغییر در دینامیك های تحریك كننده های[6] سیستم به صورت عدم قطعیت های ضرب شوند به تحلیل پایداری سیستم پرداختند. این مقاله بیشتر جنبه تحلیل داشته و توصیه های مفیدی را در طراحی كنترل كننده های مقاوم به دنبال ندارد.

Ohtsuka و همكارانش در سال 1992 از تئوری كنترل در طراحی كنترل فیدبك حالت برای یك توربوژنراتور استفاده كردند [20]. آنها با استفاده از یك روند ماتریس گین فیدبك حالت را چنان طراحی كردند كه نرم تابع انتقال حلقه بسته سیستم
می نیمم شود. مهمترین مزیت این روش بهبود پایداری و قابلیت بالا در دفع اغتشاش است. اشكال اصلی آن نیز افزایش مقادیر گین های فیدبك حالت نسبت به گین های بدست آمده از روش كنترل بهینه می باشد.

در مرجع [3]، Chow و همكارانش روش طراحی كنترل كننده های مقاوم را به منظور طراحی PSS مقاوم برای یك سیستم تك ماشینه بكار بردند. در این مقاله مقدار راكتانس خط انتقال بین ژنراتور سنكرون و شین بینهایت قطعی نبوده و عامل ایجاد عدم قطعیت در مدل سیستم می باشد. مهمترین مزیت این روش مقاوم بودن پایداری در برابر تغییرات راكتانس خط انتقال است. عیب این روش، بالا بودن مرتبه PSS مقارم می باشد.

در مرجع [21] تئوری Nevanlinna - Pick به منظور طراحی پایدار كننده مقاوم برای سیستم قدرت تك ماشین شین بینهایت به كار گرفته شده است. در ادامه بحث ضمن توضیح مفصل این تئوری به نقد و بررسی این مقاله نیز در انتهای بخش (4-2) خواهیم پرداخت.

طراحی كنترل كننده های فیدبك حالت غیر حساس نسبت به تغییر پارامترهای سیستم، در مرجع [22] مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از تئوری Lyapunov و معادله ریكاتی كنترل فیدبك حالت برای سیستم تك ماشین – شین بینهایت چنان طراحی
می شود كه عملكرد سیستم در برابر تغییر پارامترهای ژنراتور سنكرون حساس نباشد. مزیت مهم این روش عدم نیاز به مقادیر واقعی پارامترهای ماشین است، تنها محدوده تغییر این پارامترها جهت طراحی مورد نیاز است.

در مرجع [18] تئوری كنترل به منظور طراحی یك كنترل كننده مقاوم برای سیستم توربو ژنراتور مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله سیگنال كنترل به طور همزمان به اكتساتیروگاورنر اعمال می شود. استفاده از روش فوق ضمن بهبود پارداری دینامیكی و گذرا در محدوده وسیعی از شرایط نقطه كار خطر تحریك مودهای پیچشی شفت را نیز به دنبال ندارند.

موضوع مرجع [23] كه بر پایه نتایج فصل چهارم این پایان نامه استوار است، طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه می باشد. در این مقاله ابتدا اثر تغیر پارامترها بر پایداری دینامیكی یك سیستم قدرت سه ماشینه مطالعه شده سپس یك روش جدید جهت طراحی PSS ارائه می شود. در این روش طراحی پاردار كننده مقاوم بر اساس مجموعه ای از مدل های سیستم در نقاط كار مختلف صورت می گیرد. مزیت اصلی این پایدار كننده ها كه دارای ساختاری مشابه با PSS معمولی می باشند، بهبود پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترهای سیستم است.

فصل دوم


2-1- پایداری دینامیكی سیستم های قدرت[7]:

هر گاه سیستم قدرت بتواند پس از بروز اختلاف، به حالت دائمی باز گردد پایدار گفته می شود. بعبارت دیگر ساده تر حفظ سنكرونیزم یا همزمانی پس از اختلال را پایداری گویند. بر حسب عوامل مختلف ایجاد نا پایداری تعاریف گوناگونی از پایداری سیستم قدرت ارائه شده است. از جمله آنها می توان به پایداری مانا[8]، پایداری دینامیكی[9] و پایداری گذرا[10] اشاره كرد.

1- پایداری مانا: عبارتست از پایداری سیستم قدرت در مقابل تغییرات كوچك و تدریجی بار.

2- پایداری دینامیكی: هرگاه پایداری سیستم قدرت در مقابل اغتشاش ها كوچك و ناگهانی به خطر نیافتد سیستم را به طور دینامیكی پایداری گویند.

3- پایداری گذرا: به پایداری سیستم قدرت در برابر تغییرات بزرگ و ناگهانی (تریپ ژنرانورها، قطع یا اتصال كوتاه در خطوط) گفته می شود.

برای مطالعه هر یك از اقسام پایداری بایستی مدل مناسبی از سیستم را بدست آورد. در مدلسازی بایستی پدیده های با اهمیت و مرتبط با پایداری مورد مطالعه، در مدل منعكس شده و از نظر گرفتن پدیده های كم اهمیت در آن صرف نظر گردد. بدین جهت مدل مناسبی از سیستم قدرت برای بررسی یك پایداری خاص، ممكن است برای نوع دیگری از پایداری غیر مناسب باشد. به عنوان مثال در بحث پایداری دینامیكی می توان رفتار سیستم را با مدلی خطی توصیف كرد، حال آنكه این مدل جهت مطالعه پایداری گذرا فاقد اعتبار است. در ادامه، بحث پایداری دینامیكی سیستم قدرت تعقیب می شود.

موضوع بخش های بعدی فصل نیز به قرار زیر است:

بخش دوم به معرفی پدیده نوسانات با فركانس كم در سیستم قدرت اختصاص داده شده است. در بخش سوم به مدلسازی سیستم قدرت تك ماشینه جهت مطالعه این پدیده پرداخته می شود. طراحی پایدار كننده سیستم قدرت جهت میرا كردن نوسانات با فركانس كم موضوع بخش چهارم می باشد. و بالاخره در بخش پنجم مدلسازی سیستم های قدرت چند ماشینه به اختصار توضیح داده می شود.

2-2- نوسانات با فركانس كم در سیستم های قدرت

توسعه شبكه های قدرت نوساناتی خود بخودی با فركانس كم را، در سیستم به همراه داشته است.

بروز اغتشاش هایی نسبتاً كوچك و ناگهانی در شبكه باعث به وجود آمدن نوساناتی طبیعی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما ممكن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد.

وجود چنین نوساناتی در شبكه خطرات جدی را به همراه داشته بهره برداری از سیستم را مشكل می سازد. تجربیات مختلف از سیستم های قدرت به هم پیوسته نشان داد این نوسانات در اثر تحریك مودهای الكترونیكی ژنراتورهای سنكرون بوجود
می آیند. امروزه جهت بهبود این پایداری از پایدار كننده های سیستم قدرت استفاده می شود.

2-3- مدلسازی سیستمهای قدرت تك ماشینه

ساده ترین شبكه جهت مطالعه پایداری دینامیكی سیستم قدرت، سیستم تك ماشین – شین بینهایت است. شكل (2-1) این شبكه ساده را نشان می دهد.

مدلسازی این شبكه از دو جهت حائزاهمیت است. نخست اینكه عملكرد ماشین سنكرون متصل به یك شبكه قدرت به كمك آن قابل بررسی است. دوم روشن شدن مفاهیم اصلی در این مدلسازی و تعمیم آن به سیستم های قدرت چند ماشینه می باشد.

شكل (2-1) سیستم تك ماشین شین بینهایت

به منظور مدلسازی شبكه شكل (2-1) بایایستی برای هر یك از اجزاء آن مدلی مناسب در نظر گرفت. مجموعه خط انتقال و ترانسفورمر بصورت یك امپدانس و بار محلی در پایانه ماشین سنكرون به صورت یك ادمپدانس مدلسازی می شود. ارائه مدلی مناسب برای ماشین سنكرون مهمترین مرحله مدلسازی است.

مدل ماشین سنكرون:

یك ماشین سنكرون با تقریب خوب به كمك سه سیم پیچ استاتور و سه سیم پیچی بر روی روتور (سیم پیچ میدان و دو سیم پیچ دمپر) مدلسازی می شود. معادلات دینامیكی توصیف كننده رفتار ماشین شامل معادلات الكترومغناطیسی بین پیچ ها و معادله الكترومكانیكی حاكم بر دینامیك روتور می باشد.

معادلات الكتریكی: معادلات دیفرانسیل الكتریكی طبیعی خطی (با صرف نظر از اشباع مغناطیسی) و متغیر با زمان دارند. به كمك تعریف متغیرهای جدید و استفاده از یك تبدیل موسوم به تبدیل پارك نه تنها تا حد زیادی این معادلات ساده می شوند، بلكه خاصیت متغیر با زمان بودن خود را نیز از دست می دهند [25]. این معادلات ساده شده كه در مطالعات مختلف سیستم قدرت كاربرد فراوانی دارند در ضمیمه الف آورده شده اند.

جهت دستیابی به مدلی با حداقل مرتبه از پدیده های كم اهمیت در نوسانات با فركانس كم صرف نظر می شود. مهمترین این پدیده ها عبارتند از:

1) در حین نوسانات با فركانس كم جریان القاء شده در سیم پیچی های دمپر ناچیز است بنابراین از این سیم پیچی ها در مدلسازی صرف نظر می شود.

2) چون مقادیر ویژه پایدار متناظر با معادلات سیم پیچ های d و q (معادل سیم پیچ های استاتور) به اندازه كافی از محور موهومی دور می باشند؛ این معادلات به شكل جبری در نظر گرفته می شوند.

تنها معادلة دیفرانسیل الكتریكی باقیمانده مربوط به میدان ماشین سنكرون می باشد كه به دلیل با اهمیت بودن دینامیك آن و اعمال كنترل از طریق سیستم تحریك حفظ
می شود.

معادله مكانیكی (نوسان):

این معادله بیان دینامیك حاكم بر حركت دورانی روتور می باشد و به شكل توصیفی عبارتست از: برآیند گشتاورهای مكانیكی و الكتریكی وارد بر روتور برابر است با حاصلضرب ممان اینرسی در شتاب زاویه ای. معادله فوق یك معادلة دیفرانسیل مرتبه دوم غیر خطی است.

با توجه به این توضیحات مدل ریاضی شبكه شكل (2-1) شامل سه معادله دیفرانسیل مرتبه اول و تعدادی معادله جبری می باشد. دو ویژگی اصلی این معادلات غیر خطی بودن و وابستگی بین معادلات جبری و دیفرانسیل است.

نظر به موضوع مورد علاقه یعنی پاسخ سیستم قدرت به تغییرات كوچك؛ معادلات سیستم حول یك نقطه كار، خطی و ضرایب K1 تا K6 تعریف می شوند [6]. استفاده از این ضرایب علاوه بر اینكه دید فیزیكی را به همراه دارد باعث ساده شدن فرم ظاهری معادلات نیز می شود. ضرایب فوق به پارامترهای ماشین؛ شبكه انتقال؛ و نقطة كار بستگی دارند. در ضمیمه ب این ضرایب تعریف و توضیح داده می شوند.

شكل (2-2) مدل ماشین سنكرون متصل به شین بینهایت را به فرم بلوك دیاگرام نشان می دهد. در این بلوك دیاگرام همچنین سیستم تحریك ماشین بصورت یك تابع انتقال مرتبه اول مدلسازی شده است. دو حلقه اساسی مكانیكی و الكتریكی بترتیب در بالا و پایین این شكل دیده می شود.

شكل (2-2) بلوك دیاگرام تابع انتقال برای مطالعه پدیدة نوسانات با فركانس كم

معادله مشخصه حلقة مكانیكی عبارتست از:

(2-1)

ریشه های معادله فوق همان مودهای نوساناتی سیستم بوده و از اهمیت ویژه ای در این بحث برخوردارند. تفاضل گشتاورهای مكانیكی و الكتریكی ورودی این حلقه، سرعت و زاویه روتور نیز خروجی های آن می باشند.

توابع انتقال متناظر با تحریك و مدار میدان ماشین سنكرون در حلقه الكتریكی قرار گرفته اند. این بلوك دیاگرام بروشی زیبا در مرجع [6] تجزیه و تحلیل شده و اثر دینامیك های مختلف بر ضرایب K1 و K6 و به دنبال آن بر پایداری ماشین سنكرون تشریح شده است.

معادلات حالت سیستم از این بلوك بسادگی بدست می آیند. با انتخاب بردار حالت به شكل زیر:

(22)

می توان نوشت:

(2-3)

كه در آن ماتریس های A و B عبارتند از:

2-4- طراحی پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS)

تحقیق و مطالعه نشان داد كه كمبود میرائی مود الكترومكانیكی (ریشه های معادله
(2-1)) در سیستم های قدرت به هم پیوسته عامل ایجاد نوسانات با فركانس كم
می باشد. هنگامی كه یك ژنراتور به تنهایی كار می كند، خود مزبور دارای میرائی كافی بوده و نوسانات به شكل قابل قبولی میرا می شوند. گاهی استفاده از سیستم تحریك خودكار باعث اعمال میرائی منفی به سیستم قدرت ی شود كه در نتیجه میرائی ذاتی سیستم از بین رفته نوساناتی غیر میرا در شبكه بوجود می آید.

عوامل دیگری مانند دینامیك شبكه نیز می توانند در جهت كاهش میرائی طبیعی یك ژنراتور مؤثر باشند. مهندسین قدرت به منظور رفع این مشكل اقدام به طراحی پایدار كننده های سیستم قدرت كرده اند. ایدة اصلی در طراحی PSS افزایش میرائی مود الكترومكانیكی ژنراتورها می باشد. بدین منظور كافی است PSS چنان طرح شود كه توسط آن گشتاوری متناسب با سرعت در نقطه 1شكل (2-2) بوجود آمده گشتاور میرا كننده ذاتی سیستم را تقویت كند. در اینصورت معادله (2-1) به معادله زیر تبدیل می شود.

(2-4)

نقش DE انتقال ریشه های معادله به سمت چپ صفحه مختلط بوده كه نتایجتاً كمبود میرائی مود الكترومكانیكی بهبود می یابد. در عمل به شیوه های متفاوتی می توان با فیدبك از ، چنین گشتاورهائی را ایجاد كرد.

مناسبترین روش جهت ایجاد این گشتاور اعمال یك سیگنال اضافی به سیستم تحریك است. (نقطة 2 شكل (2-2)) به منظور جبران تأخیرهای ناشی از قسمت های تحریك و میدان ماشین سنكرون، PSS به یك مدار تقوم فاز مجهز می شود. اندازة گشتاور میرا كننده بهره (گین) PSS كنترل می شود.

مراحل طراحی PSS:

طراحی مدار تقوم فاز و گین PSS بترتیب طی مراحل زیر صورت می گیرد:

1- محاسبه فركانس مود الكترومكانیكی: با صرف نظر كردن از میرائی طبیعی در معادله (2-2)؛ معادله مشخصه مكانیكی به شكل زیر در آمده از حل آن فركانس طبیعی غیر میرا بدست می آید.

(2-5)

2- طراحی جبران كننده فاز: ابتدا تابع انتقال بین و uE در حلقه الكتریكی محاسبه می شود. ((s) GE). میزان تأخیر فاز این تابع انتقال در ازاء بایستی توسط یك مدار تقدم فاز جبران شود. یك فرم متعارف برای جبران كنندة فاز عبارتست از:

(2-6)

كه در آن K تعداد بلوك های مرتبه اول بوده و برای جبران زوایای بزرگ از دو بلوك استفاده می شود. برای T2 معمولاً یك مقدار مشخص انتخاب می گردد. تنها پارامتر باقیمانده مدار جبران كننده T1 است كه به كمك تساوی زیر تعیین می شود.

(2-7)

3- طراحی گین:

مقدار DE در معادله (2-4) را می توان توسط گین PSS كنترل كرد. اگر گین PSS را KC­­­­بنامیم این مقدار برابر است با:

(2-8)

از طرفی با صرف نظر از D و با توجه به فرم استاندارد معادله مشخصه داریم:

(2-9)

(2-10)

از حذف DE بین معادلات (2-10) و (2-8) مقدار گین PSS بر حسب ضریب میرایی بدست می آورید:

(2-11)

4- طراحی بلوك reset :

تحریك اضافی ایجاد شده توسط PSS بایستی به هنگام بروز پدیدة نوسانات با فركانس كم فعال شده و پس از میرا شدن نوسانات به طور خودكار قطع شود. به عبارت دیگر PSS از نوع كنترل كننده های اضافی (Supplementary) سیستم قدرت بوده و بر عملكرد حالت دائمی بی تأثیر است.

با طرح یك تابع انتقال مرتبه اول این امر تحقق می یابد.

(2-12)

پارامترهای T چنان طراحی می شود كه اندازه تابع انتقال در فركانس طبیعی غیر میرا نزدیك به واحد باشد.

در پایان، جهت صحت محاسبات، معادلات PSS به مدل فضای حالت سیستم اضافه شده و مودهای الكترومكانیكی مجدداً محاسبه می شوند. شكل زیر بلوك دیاگرام یك PSS را نشان می دهد.

شكل (2-3) - بلوك دیاگرام PSS

2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه:

با تعمیم مطالب بخش پیشین به حالت چند ماشینه، ضرایب K1 تا K6 به ماتریس هایی با همین نام تبدیل می شوند. محاسبه آنها پس از آنالیز پخش بار شبكه؛ به صورت مشابه با محاسبات سیستم تك ماشینه انجام می شود [24]. در سیستم چند ماشینه مشابه حالت تك ماشینه؛ بلوك دیاگرام زیر را می توان برای ماشین i ام در نظر گرفت.

(شكل 2-4) بلوك دیاگرام ماشین سنكرون در یك سیستم قدرت چند ماشینه

نمایش فضای حالت در سیستم چند ماشینه با قرار دادن ماتریس های مناسبی در معادله (2-3) بجای پارامترهای اسكالر آن، حاصل می شود.

طراحی PSS در سیستم چند ماشینه: طراحی PSS كلاسیك بر اساس سیستم تك ماشین - شین بینهایت انجام می شود. بنابراین جهت طراحی PSS برای یك ماشین خاص نخست بایستی سیستم معادل تك ماشین شین بینهایت را برای آن ماشین بدست آورد. این امر بسادگی با قرار دادن راكتانس Xd به جای همة ماشین ها بجز ماشین مورد بحث میسر است [12]. پس از بدست آوردن این سیستم معادل، مشابه بخش قبل برای ژنراتور سنكرون پایدار كنندة مناسبی طراحی می شود.