لینک دانلود<جزوه خاموش كننده های دستی>

شناخت خاموش كننده های دستی ,ضرورت اسفاده از خاموش كننده ها ,شناخت انواع خاموش كننده ها ,طبقه بندی خاموش كننده ها ,از لحاظ ماده اطفایی ,از لحاظ مواد كاربردی ,از لحاظ اندازه و ظرفیت ,از لحاظ نوع استاندارد عملكرد ,از لحاظ شكل ظاهری ,خاموش كننده های محتوی آب ,خاموش كننده های مولد كف ,انواع خاموش كننده جزوه خاموش كننده های دستی در حال حاظر شما فایل با عنوان جزوه خاموش كننده های دستی. را دنبال می کنید .

فصل اول: شناخت خاموش كننده های دستی

ضرورت اسفاده از خاموش كننده ها

فصل دوم : شناخت انواع خاموش كننده ها

طبقه بندی خاموش كننده ها

از لحاظ ماده اطفایی

از لحاظ مواد كاربردی

از لحاظ اندازه و ظرفیت

از لحاظ نوع استاندارد عملكرد

از لحاظ شكل ظاهری

خاموش كننده های محتوی آب

خاموش كننده های مولد كف

انواع خاموش كننده های پودری

انواع خاموش كننده های گاز كربنیك

انواع خاموش كننده های مواد هالوژنه

انواع خاموش كننده های متیل بروماید

فصل سوم: شناخت روشهای تأمین فشار در خاموش كننده های دستی

فشار درونی

بالن گاز

واكنش شیمیایی

فصل چهارم : آشنایی و نحوه نصب خاموش كننده ها

فواصل دستی

ارتفاع

رویت افراد

خاموش كننده های دستی اداره ایمنی و آتش نشانی

فصل پنجم : توانایی بكارگیری خاموش كننده ها در مكانها و شرایط مختلف

شناخت روشهای بكارگیری

روشهای حمل

نحوه استفاده خاموش كننده های مختلف

فصل ششم : شناخت شرایط حفاطت و نگهداری خاموش كننده ها

عملیات در شرایط اضطراب

روشهای حفاظت و ایمنی

سرویس و نگهداری خاموش كننده ها